ısparta tablet tamiri

Ali YALÇIN Biyografi

REENKARNASYON. YENİDEN DOĞACAK MIYIZ?

REENKARNASYON.
YENİDEN DOĞACAK MIYIZ?


Reenkarnasyon veya ruh göçü, ruhun sürekli olarak tekrar bedenlendiğine inanan spiritüalistlerin bu olaya verdiği addır. Reenkarnasyon kavramı Asya dinlerindeki tenasüh kavramından biraz farklı olmakla birlikte, benzerlik arz eder. Günümüzde ruh göçüne inanan insanların sayısı bir milyarı aşmaktadır.
 
Ruhun göçü kavramı birçok dinde, farklı inanışta kendine yer bulmuştur, farklı isimler altında ya da isimsiz bir şekilde.

 
image

Tek Tanrılı diğer inanışlarda olduğu gibi, İslam'da da ruh göçüne yönelik doğrudan bir şey yoktur. Ancak Bâtınî'lere göre, Kuran'da bazı ayetlerde ruh göçüne yönelik üstü kapalı ifadeler yer aldığı söylenmektedir. (Batıniler, ayetlerin aslında göründüklerinden daha da derin anlamlara sahip olduğunu düşünen, ayetleri buna göre yorumlayan bir akım).
 

Ruh göçü ve dolaylı bir şekilde reenkarnasyonun İslam'la ilişkilendirilebileceğini öne sürenlerin Kuran'dan referans verdiği ayetler:
 
Fatır suresi 37. ayet:
Feryat edip dururlar orada: "Rabbimiz, çıkar bizi de önceden yaptığımızdan başka şey yapalım. Barışa ve hayra yönelik iyi bir iş yapalım." Sizi biz, öğüt alanın öğüt alacağı bir süre ömürlendirmedik mi? Uyarıcı da geldi size. Hadi, tadın bakalım azabı! Zalimler için hiçbir yardımcı yok artık.
 
Reenkarnasyon Kur'an'ın verilerine ters değildir.
 
Azaptan kurtulup geri gelmek isteyenler yani kendilerine yeni bir imkan verilmesini isteyenler daha önce kendilerine yeterli süre verildiği için ret cevabı almaktadırlar. Bu süre verilmemiş olsaydı tekrar dünyaya gönderilebileceklerdi. Bu ayetin muhatabı olmak bakımından dünyada 25 yıl kalanla 100 yıl kalan aynı tutulamaz. Geri dönüşe ret cevabı verilmesi için dünyada kalışın, 'öğüt alanın, onu alması için gerekli bir süre'yi bulması lazımdır.
 
Kur'an 'ömür' kavramını insan tekamülünü tamamlaması için gerekli olan süre anlamında kullanmaktadır. Buna 'muammer olmak' da deniyor. 11. ayet bu sürenin bir kitapta belirlendiğini ve hiç kimsenin bu belirlenen süresinin o kitaptaki kayıtlar aksine kısaltılamayacağını söylemektedir. Sürenin dünyaya kaç kez gelmekle tamamlanacağını Cenabı Hak bilir. Kişinin mahşer hesabı işte bu sürenin tamamlanması sonunda görülecektir.
 
İmkanları iyi kullanmayarak, ömrü, yani kendisine verilen süreyi heder edenler 'erzel-i ömr'e yani tekamül için belirlenen çizginin başlangıç noktasına geri çevrilirler. Yasin 68. ayet de bu gerçeğe dikkat çeker:
"Kimi uzun ömürlü kılarsak, onu yaratılışta gerisin geri çeviririz."
 
Vakıa suresi 60-62. ayetler:  
Ölümü aranızda biz takdir ettik. Biz önüne geçilecekler değiliz. * Yerinize diğer benzerlerinizi getireceğiz ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden oluşturacağız. * Yemin olsun, ilk yaratışı/yaratılışı bildiniz. Peki düşünüp ibret alsanız olmaz mı?
 
Bu ayetlerde reenkarnasyona işaret vardır.
 
Bu ayetlerden mahşerdeki yaratılış anlaşılabileceği gibi, dünyada yeniden bedenlenme yani reenkarnasyon da anlaşılabilir. Hatta ayetlerin lafzı, ikinci manayı anlamaya daha uygundur. Nitekim, Fahreddin er-Razi'den Elmalılı'ya kadar bir çok müfessir, getirdikleri açıklamalarla ikinci manayı ortaya koymuş, ancak geleneksel kabule uyarak reenkarnasyondan bahsetmemişlerdir.
 
Reenkarnasyonun Kur'an'a ters düşmediğini savunan Süleyman Ateş, Tefsir'inde bu ayetleri açıklarken şu satırları yazmıştır:
 
"Birinci ayette, yeniden yaratılacak insan bedeninin, bu bedenin aynı değil, benzeri olacağı; "Sizi, bilmediğiniz bir biçimde yaparız" anlamındaki ikinci cümleden de, yeniden yaratılacak insanın, bilinmeyen bir biçimde yaratılacağı anlaşılır. Daha önce geçen benzeri ayetlerle karşılaştırılırsa bu ayetlerden de kemal bulmadan ölmüş insanın, bilinmeyen bir zamanda ve bilinmeyen bir biçimde yeni bir bedene sokulup yeniden getirileceği manası çıkarılabilir."
 
"Bu ayetler, olgunluk kazanmış mümin insanlara değil, ahireti inkar eden kemal bulmamış cehennem halkına hitaptır. Bundan, kemal bulmamış inkarcı insanların, kemal bulmak üzere tekrar bedenlere sokularak yeniden yaratılacağı anlaşılır. Bu takdirde ba's (yeniden bedensel hayat, öldükten sonra dirilme) olayı, kemal bulmamış ruhlara mahsus olabilir. Kemal bulmuş ruhlar, huld cennetine gittiklerinden bedensel hayata dönmezler.
 
Ba's, kemal bulmamış ruhların, kemal bulmak üzere bedensel hayata getirilmesidir ki, bedenden bedene geçen ruh, bu bedenler içinde dünyanın ıstırabını, sıkıntılarını çekerek olgunlaşır. İşte bu gelip gitmeler, ruhu pişirip olgunlaştıracak olan cehennem hayatıdır. Her bedensel hayatta yapılanlar, ruhun daha sonraki hayatının mahiyetini çizer. Kötülüklerden korunan ve Allah'a ibadetle olgunlaşan ruh, ebedilik cennetine girer; bir daha, gerçekte azap olan u bedensel hayata dönmez. Ama olgunlaşmayan ruhlar, olgunlaşıncaya dek yeni bedenlere sokularak dünyaya getirilirler." (Ateş; 9/238)
Mümin suresi 11. ayet:           
Dediler: "Rabbimiz! Bizi iki kez öldürdün, iki kez dirilttin. Artık günahlarımızı itiraf ettik. Buradan çıkmak için bir yol daha var mı?"
Reenkarnasyon fikri bu ayetten de destek almaktadır.
Ayetin zahirinde bu işaret vardır. Bu ayet azap çekmekte olan bazı kişilerin şöyle feryat ettiklerini bildiriyor:
 "Rabbimiz! Bizi iki kez öldürdün, iki kez dirilttin. Artık günahlarımızı itiraf ettik. Buradan çıkmak için bir yol daha var mı?"
Görüldüğü gibi ayette iki defa öldürülüp diriltilen ve tekrar diriltilmeyi isteyen bir topluluk söz konusu edilmektedir. Buradaki iki defa öldürülüp iki defa diriltilmeyi ayete parantez içi ilaveler yaparak istedikleri anlamlara çekenlerin, kendi kanaatlerini Kur'an'a sokmaktan başka hiçbir dayanakları yoktur. Ayet, bazı insanların ikinci, üçüncü kez bedenlenmek üzere dünyaya geri gönderildiklerini gösteriyor.
Saffat Suresi 54-61'de biri cehennemde, biri cenette iki arkadaş şöyle konuşturulmaktadır:
"Dedi: 'Siz de bir araştırır mısınız?' Araştırdı, nihayet, onu cehennemin ta ortasında gördü. Dedi: 'Vallahi, az kalsın sen beni de buralara düşürecektin. Rabbimin nimeti olmasaydı, kesinlikle ben de şurada toplananlar arasına girmiş olacaktım. Peki, biz artık ölmeyecek miyiz? Sadece ilk ölümümüz; azaba da uğratılmayacağız, öyle mi? Doğrusu bu, büyük başarının ta kendisidir. Çalışanlar, böylesi için çalışsınlar."
Görüldüğü gibi, ayetlerde cennet ehlinin yani tekamülünü tamamlamış olanların tekrar öldürülmeyecekleri söylenerek cehennem ehliyle bir farklarının da bu olduğuna dikkat çekilmektedir.
Dühan Suresi 56. ayet, cennet ehlinin ikinci kez öldürülmemelerini yine Allah'ın bir lütfu olarak gündeme getirmektedir.
"Orada ilk ölüm dışında ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur."
Müfessir Süleyman Ateş, Furkan Suresi 13-14. ayetleri de işaret ettiğimiz yönde değerlendirerek şu açıklamayı yapıyor:
"Belki de bu ayetlerde, dünyada olgunlaşıp, bedenin ölümünden sonra cennete giden ruhların, bir daha dünyadaki bedensel hayata dönmeyecekleri; fakat dünyada olgunlaşmadan bedenden ayrılan ruhların, bir süre ruhsal azaptan sonra bedene dönüp tekrar ölecekleri, ta ruh olgunluğuna erinceye dek birkaç kez bedensel hayata dönüp ölümü tadacakları; ancak olgunlaşmış olan ruhların bedenden ayrıldıktan sonra cennetlere girip ölümsüzlüğe erecekleri anlatılmış olabilir. Bu ve benzeri ayetlerin zahirinden bu mana anlaşılmaktadır.
Ateş, ayetlerin bir reenkarnasyon ihtimalini belirten ifadelerinin çeşitli tevillerle bu anlama gelmediklerini söyleyenleri de şöyle eleştirmektedir:
"İnsanlar, belli yönde şartlanmış olan kamunun tepkisinden çekindikleri için bazı ayetlerin açık anlamını tevil etme yolunu tutmuşlardır." (Ateş; Tefsir, 8/318)
Ateş'e göre, Bakara 28, Vakıa 60-61, İnsan 28, Abese 19-22. ayetlerde de tekrar bedenlenmeye işaret vardır. Ateş, şunu da ekliyor: "Nisa Suresi'ndeki 'Derileri piştikçe, azabı tatsınlar diye onlara başka deriler vereceğiz' ayeti, ünlü  İslami düşünce ekolü İhvanu's-Safa tarafından tekrar bedenlenmeye delil olarak değerlendirilmiştir. (Ateş; Tefsir, 8/202)
 
Tasavvuf kültüründen reenkarnasyonla ilişkilendirilebilecek ifadeler:
Tasavvuf edebiyatında bu konu ile ilgili çağrışım yaratabilecek ifadeleri bulabiliyoruz, birkaçı için; 
Ete kemiğe büründüm, Yunus olarak göründüm (…) Her dem yeni doğarız, bizden kim usanası. (Yunus Emre)
Ben de cansız varlıkken öldüm, yetişip gelişen bitki oldum; bitkiyken öldüm, hayvan biçiminde tezahür ettim. Hayvanlıktan geçip öldüm, insan oldum; öyleyse ölmekten korkmak niye? Hiç daha kötüye dönüştüğüm, alçaldığım görüldü mü?” (Mevlana Celaleddin Rumi)


Önceki yaşamların bilinmesinin nelere yolaçacağını merak edenler Selfless adlı sinema filmini izleyebilirler. Kur'an reenkarnasyon konusunu açıkça belirtmemiştir. Zaten Vakıa suresinde de sizi bilmeyeceğiniz bir şekilde yeniden oluşturacağız buyurulmaktadır. 


Ali YALÇIN      
İletişim: 0530 320 1968


Kaynaklar:
Wikipedia - Reenkarnasyon maddesi
Yaşar Nuri Öztürk - Kur'an'daki İslam sf. 111 - 120 - 194, 195

Nihat Bilge Onedio Editörü

Yorumlar0
Onay Bekleyenler0

Okuyucu Yorumları

Ali YALÇIN Diğer Yazıları

REENKARNASYON. YENİDEN DOĞACAK MIYIZ? 25 Mart 2016 - 02:40
ÖNCE TÜRK MÜYÜZ, MÜSLÜMAN MI? 23 Ocak 2016 - 00:41
Peygamber EFENDİMİZ! 17 Kasım 2015 - 23:53
KİTABI (KUR'AN'I) ARKAYA ATMAK 28 Eylül 2015 - 01:46
UCUNDAN AZICIK MI? 24 Aralık 2014 - 00:01
NİZAM'ÜL MÜLK 24 Ekim 2014 - 18:20
İMAN VE MÜMİN 02 Ekim 2014 - 21:01
ÇIPLAK GELDİK… 14 Ağustos 2014 - 01:03
"Selam"ı Nasıl Yanıtlarsınız? 27 Haziran 2014 - 14:17
ORUÇLARI ERKEN Mİ AÇIYORUZ? 12 Haziran 2014 - 19:10
HIRSIZIN ELİ NASIL KESİLİR? 21 Mayıs 2014 - 15:02
ŞEHİT ALLAH’IN ADIDIR 22 Nisan 2014 - 23:51
TÜRKÇE “TANRI”, ARAPÇA “ALLAH”. 09 Nisan 2014 - 03:06
ISPARTA HABER
IISPARTA HABER