Betboo giriş Soruyu Isparta Müftülüğü Cevapladı - ISPARTA SUPER HABER
ISPARTA MÜFTÜLÜĞÜ BÜLTENİ

Allah’ın 99 ismi hakkında bilgi verir misiniz?
Hz Peygamber bir hadislerinde, Allah’ın 99 isminden söz ederek bu isimleri sayan ve ezberleyen kimselerin cennete gireceğini haber vermiştir. (Buhârî, Da‘avat, 68; Tevhîd, 12; Muslim, Zikr, 2; Tirmizi, Da‘avat, 82) Hadislerde geçen “saymak” ve “ezberlemek" ile maksat Allah'ı güzel isimleriyle tanımak ve O'na iman. ibadet ve itaat etmektir. Allah’ın isimleri 99 ile sınırlı olmayıp bunların dışında başka isimleri de vardır. Söz konusu hadiste 99 sayısının zikredilmesi,sınırlama anlamında değil, bu isimlerin Allah’ın en meşhur isimleri olması sebebiyledir. Tirmizî ve İbn Mâce’nin rivayet ettikleri hadiste bu doksan dokuz isim tek tek sayılmıştır. (Tirmizî, Da‘avat, 87; İbn Mâce, Duâ, 10) Bu isimler şunlardır: Allah, Rahman (esirgeyen), Rahim (bağışlayan), Melik (buyrukları tutulan), Kuddus (noksanlıklardan arınmış), Selam (yarattıklarını selamette kılan), Mü’min (inananları güvenlikte kılan), Müheymin (hükmü altına alan); Aziz (ulu, galip), Cebbar (dilediğini zorla yaptırma gücüne sahip olan), Mütekebbir (yegâne büyük), Halik (yaratıcı), Bari (eksik siz yaratan), Musavvir (her şeye şekil veren), Gaffar (günahları örtücü, mağfireti bol), Kahhar (isyankârları kahreden), Vehhab (karşılıksız veren). Rezzak (rızık veren), Fettah (hayır kapılarını açan), Alim (her şeyi bilen), Kabız (daraltma gücune sahip, ruhları kabzeden, can alan), Basıt (rızkı genişleten. ömürleri uzatan), Hafıd (kafirleri alçaltan), Rafi‘ (müminleri yükselten), Muizz (yücelten, aziz kılan), Müzill (değersiz kılan), Semi” (işiten), Basir (gören), Hakem (hükmedici, iyiyi kötüden ayırt edici,) Adl (adaletli), Latif (kullarına lutfeden), Habir (her şeyden haberdar), Halim (yumuşaklık sahibi), Azim (azametli olan), Gafur (çok affedici), Şekur (a2 amele bile çok sevap veren), Âlî (yüce. yüceltici), Kebir (büyük), Hafiz (koruyucu), Mugît (bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren), Hasib (hesaba çeken), Celil (yücelik sıfatları bulunan), Kerim (çok cömert), Rakib (gö zeten), Mucib (duaları kabul eden), Vasi‘(ilmi ve rahmeti geniş), Hakîm (hikmet sahibi), Vedud (müminleri seven), Mecid (şerefi yüksek), Bais (öldükten sonra dirilten ve peygamber gönderen), Şehid (her şeye şahit olan), Hak (hakkın kendisi), Vekil (kulların işlerini yerine getiren), Kavi (güçlü, kuvvetli), Metin (güçlü, kudretli), Veli (müminlere dost ve yardımcı), Hamid (övgüye lâyık), Muhsi (her şeyi sayan, bilen). Mübdi' (her şeyi yokluktan çıkaran), Muid (öldürüp yeniden dirilten), Muhyi (hayat veren, dirilten), Mümit (öldüren), Hayy (diri), Kayyum (her şeyi ayak ta tutan), Vacid (istediğini istediği anda bulan), Macid (şanı yüce ve keremi çok), Vahid (bir), Samed (muhtaç olmayan), Kadir (kudret sahibi), Muktedir (her şeye gücü yeten), Mukaddim (istediğini öne alan), Muahhir (geri bırakan), Evvel (başlangıcı olmayan), Ahir (sonu olmayan), Zahir (varlığı açık olan),Bat1n (zat ve mahiyeti gizli olan), Vali (sahip), Müteali (noksanlıklardan yüce), Berr (iyiliği çok), Tevvab (tövbeleri kabul edici), Man takim (asilerden intikam alan), Afüvv (affedici), Rauf (şefkati çok), Malikü'l mülk (rnülkün gerçek sahibi), Zü'l celali ve'l ik ram (ululuk ve ikram sahibi), Muksit (adaletli), Cami“ (birbirine zıt şeyleri bir araya getirebilen), Gani (zengin, kimseye muhtaç ohnayan), Muğni (dilediğini muhtaç olmaktan kurtaran), Mani" (istediği şeylere engel olan), Darr (dilediğini zarara sokan), Nafi" (dilediğine fayda veren), Nur (aydınlatan), Hadi (hidayete erdi ren), Bedi“ (çok guzel yaratan), Baki (varlığı sürekli olan), Varis (mülkün gerçek sahibi), Reşid (yol gösterici), Sabur (çok sabırlı).
Ayet i Kerime ve Meali
"O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir." (Haşr,59/24)

Hadis i Şerif ve Manası
Ebû Hüreyre’den (r.a.) rivayet edildiğine göre, Resülullah (sas) şöyle buyurdu: “Allah'ın, yüzden bir eksik, tam doksan dokuz ismi vardır. Kim bu isimleri (ogrenip gereğiyle amel ederek) sayarsa cennete girer." (Buhârî, Şürût, 18)

Dua
“Allah'ım' gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin." (Müslim, Salât, 222)
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0

Okuyucu Yorumları